Tag ppp | Reatimes English

ppp

Bình đẳng trên “con thuyền PPP”

Dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) sẽ lấy lại được niềm tin của doanh nghiệp và người dân đối với các dự án PPP.

Bình đẳng trên “con thuyền PPP”

Bản chất của PPP

Việt Nam nên thành lập một cơ quan chuyên trách về PPP và đặt tại cấp trung ương. Cơ quan này có ba chức năng thông tin, tư vấn và giám sát triển khai.

Bản chất của PPP

Minh bạch dự án PPP từ thực tiễn

Chấm dứt việc giao nhà đầu tư tự bỏ chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án theo hình thức đối tác công - tư có thể được xem là một giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch.

Minh bạch dự án PPP từ thực tiễn