Logistics

Logistics - Những bất cập cần tháo gỡ

Logistics đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển ngành thương mại, dịch vụ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và là một ngành có nhiều tiềm năng đem lại giá trị gia tăng cao.

Logistics - Những bất cập cần tháo gỡ
Trending
Residence-hotel complexes attract HCM City’s expats

Residence-hotel complexes attract HCM City’s expats

Developing and living in luxury residence-hotel complexes are rising trends among property developers and buyers and lessees thanks to the high rentals and resort-like living environment.